Năm 2022
Quy mô 6.000m2
Khách hàng VSO
Địa điểm Hải Phòng