Năm 2022
Quy mô 44.900 m2
Khách hàng PAG
Địa điểm Bình Dương