Năm 2023
Quy mô 1.800 giường
Khách hàng Xcorp
Địa điểm VN