Năm 2022
Quy mô 70.520 m2
Khách hàng Gland
Địa điểm Bình Dương