Năm 2022
Quy mô 108.500 m2
Khách hàng PHG
Địa điểm Bình Dương