Năm 2022
Quy mô 350 m2
Khách hàng TMB
Địa điểm Hải Phòng