Càng đơn giản, càng khó sai, càng dễ sửa

Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Am hiểu cặn kẽ chuyên môn và phương pháp làm việc khoa học.
  • Nghiên cứu cặn kẽ từng vấn đề, đáp ứng đa dạng về các thể loại công trình
  • Đã tham gia thiết kế và chủ trì thiết kế nhiều thể loại công trình