Năm 2018
Quy mô 163.000 m2
Khách hàng Tecco Group
Địa điểm Nha Trang