Năm 2022
Quy mô 105.000 m2
Khách hàng Royal Corp.
Địa điểm Bình Dương