Năm 2022
Quy mô 59.600 m2
Khách hàng PAG
Địa điểm Bình Dương