Năm 2022
Quy mô 320.600 m2
Khách hàng HTM
Địa điểm Bình Dương