Năm 2022
Quy mô 265.650 m2
Khách hàng Gland
Địa điểm Bình Dương