Năm 2022
Quy mô 5.800 m2
Khách hàng VietSing Real Estate Corporation
Địa điểm Hải Phòng