Năm 2022
Quy mô 310.400 m2
Khách hàng Lotus Corp.
Địa điểm Bình Dương