Năm 2022
Quy mô 181.000m2
Khách hàng PAG
Địa điểm Bình Dương