Năm 2023
Quy mô 23.000 m2
Khách hàng UBND TP
Địa điểm Nha Trang