Năm 2020
Quy mô 84 m2
Khách hàng Mr. Manh
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh