Năm 2018
Quy mô 320m2
Khách hàng Weeland
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh