Năm 2019
Quy mô 76 m2
Khách hàng Mr. Đạt
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh