Năm 2019
Quy mô 85 m2
Khách hàng Mr. Minh
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh