Năm 2018
Quy mô
Khách hàng
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh