Năm 2021
Quy mô 50m²
Khách hàng Công ty Kiến trúc Skyline
Địa điểm Quận 2, TP. HCM