Năm 2021
Quy mô
Khách hàng Ms. Hanh
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh