Năm 2017
Quy mô 120 m2
Khách hàng Mr. Nam
Địa điểm Đà Lạt