Năm 2021
Quy mô 300m2
Khách hàng Dawaco
Địa điểm Đà Nẵng