Năm 2020
Quy mô 250
Khách hàng DAN
Địa điểm Đà Nẵng