Năm 2017
Quy mô 500 m2
Khách hàng BlueScope
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh