Năm 2023
Quy mô 128.300 m2
Khách hàng NV
Địa điểm Bà Rịa