Less is more

Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Biến áp lực công việc thành động lực để thành công.
  • Đã tham gia thiết kế và chủ trì thiết kế nhiều thể loại công trình