Không có việc gì khó.

Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Làm chủ được yêu cầu công việc.
  • Luôn học hỏi, đề xuất nhiều ý tưởng mới.
  • Thế mạnh về thiết kế cảnh quan