Tập trung là phương pháp làm việc hiệu quả nhất.
Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Nghiên cứu vấn đề một cách chu đáo.
  • Áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết các vấn đề hiệu quả nhất.
  • Máy tính chỉ cho kết quả đúng nếu được con người làm chủ input và ouput.